AnvelopeCamioaneAgroindustrialeJantePromotiiAccesorii
Cum se cauta
Cautand 1956515 veti gasi dimensiunea 195/65R15 pe toate marcile.
Cautand 1956515 DUNLOP veti gasi toate dimensiunile care incep cu 195/65R15 pe marca DUNLOP.
Cautand 1956515 DUNLOP SPORT 01 veti gasi dimensiunea 195/65R15 pe marca DUNLOP cu profilul SPORT 01.

Cos cumparaturi
0 articole in cos

Cos

PRIVIND POLITICA DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  PRIN MIJLOACE VIDEO

 

 

1. Scopul prelucrarii prin mijloace video

S.C. AUTO DIN S.R.L., prelucreaza date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizarii accesului persoanelor în organiza?ie, al asigurarii securita?ii spa?iilor ?i bunurilor institu?iei, precum ?i al siguran?ei persoanelor aflate în sediile firmei.

S.C. AUTO DIN S.R.L, utilizeaza subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguran?ei ?i securita?ii organizaíiei. Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detec?ie ?i alarmare la tentativa de efrac?ie, de control acces, de detec?ie, semnalizare ?i alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizica. Astfel subsistemele de televiziune în circuit închis, asigura elementul de monitorizare în timp real ?i posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum ?i înregistrare, afi?area ?i transmisia video catre diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

Politica privind supravegherea prin mijloace video, descrie masurile luate de organiza?ie pentru a proteja datele cu caracter personal, via?a privata ?i drepturile fundamentale ?i legitime ale persoanelor filmate de camerele de supraveghere.

 

2. Condi?ii de legitimitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea ?i utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor ?i elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizeaza în conformitate cu prevederile legale în domeniu:

- Regulamentul nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec?ia datelor - RGPD);

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare,

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificarile ?i completarile ulterioare;

- Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare la nvel na?ional a Regulamentului nr. 619/2016.

 

Conform dispozi?iilor RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de catre persoanele autorizate de catre operator.

 

3. Zonele monitorizate

Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizata în conformitate cu legisla?ia în vigoare ?i în baza proiectelor tehnice elaborate de societa?i specializate.

Nu sunt monitorizate zonele în care exista un nivel ridicat al a?teptarilor privind via?a privata (birouri în care publicul nu are acces, toalete ?i alte loca?ii similare). În mod excep?ional, în cazul unor necesita?i în materie de securitate justificate în mod corespunzator, se pot instala camere în birourile în care angaja?ii î?i desfa?oara activitatea, însa numai dupa efectuarea unei evaluari de impact ?i dupa informarea Responsabilului cu protec?ia datelor.

 

Se supravegheaza prin mijloace video:

- zonele de acces ?i spa?iile destinate publicului;

- zonele cu acces restric?ionat;

- zonele de acces în incinta sediilor societa?ii.

 

4. Transparen?a ?i informare

S.C. AUTO DIN S.R.L, furnizeaza persoanelor care intra în zona supravegheata  video informatiile prevazute de art. 13 din Regulamentul general privind protec?ia datelor.

În acest sens, informatiile prevazute la art. 13 din RGPD, având alaturata pictograma aferenta, sunt aduse la cunostinta persoanelor vizate în mod clar si permanent, prin intermediul unui afis postat în locurile monitorizate, pozitionat la o distanta rezonabila de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât sa poata fi vazut de orice persoana.

 

5. Protejarea vie?ii private ?i securitatea informa?iilor

Pentru a proteja securitatea sistemului video ?i pentru a spori gradul de protec?ie al vie?ii, au fost introduse urmatoarele masuri tehnice ?i organizatorice:

- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerin?ele de securitate;

- mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se afla în spa?ii securizate, protejate de masuri de securitate fizica;

- to?i utilizatorii cu drept de acces au semnat acorduri prin care se obliga sa respecte prevederile legale în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;

- dreptul de acces se acorda utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribu?iilor de serviciu;

- persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces, este administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;

- responsabilul cu protec?ia datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricarui nou sistem video.

Totodata, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrari ilegale de date cu caracter personal sau accesul neautorizat la datele respective.

 

6.Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Accesul la imaginile video înregistrate ?i transmise în direct este limitat la un numar redus de persoane care pot fi identificate în mod clar ?i este determinat prin atribu?iile specifice.

Accesul la materialul filmat ?i/sau la arhitectura tehnica a sistemului video este limitat la un numar redus de persoane care pot fi identificate în mod clar ?i este determinat prin atribu?iile specifice

S.C. AUTO DIN S.R.L, impune limite în privin?a persoanelor care au dreptul sa copieze, sa descarce, sa ?tearga sau sa modifice orice material filmat.

To?i membrii personalului cu drept de acces la înregistrarile video beneficiaza de o instruire ini?iala în domeniul protec?iei datelor. Instruirea este oferita fiecarui nou membru al personalului, urmând ca instruirile periodice pe teme privind protec?ia datelor sa fie organizate cel pu?in o data la doi ani pentru to?i membrii personalului care au drept de acces la date.

Orice încalcare a securita?ii în ceea ce prive?te subsistemul de supraveghere video este indicata în Registrul de incidente de securitate, iar Responsabilul cu protec?ia datelor este informat în legatura cu acest lucru, fara întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 12 ore.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezen?ei la program sau evaluarea performan?ei la locul de munca.

În cazuri excep?ionale, dar cu respectarea garan?iilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinara desemnata de conducerea societa?ii, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condi?ia ca informa?iile sa ajute la investigarea unei infrac?iuni sau a unei abateri disciplinare de natura sa prejudicieze drepturile ?i liberta?ile unei persoane.

 

7. Dezvaluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Informa?iile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizarii de catre S.C. AUTO DIN S.R.L în scopul monitorizarii accesului persoanelor în organiza?ie, al asigurarii securita?ii spa?iilor ?i bunurilor institu?iei, precum ?i al siguran?ei persoanelor aflate în sediile firmei ?i sunt puse la dispozi?ia organelor judiciare ?i a altor institu?ii abilitate de lege sa solicite aceste informa?ii, la cererea expresa a acestora.

Orice activitate de transfer ?i dezvaluire a datelor personale catre ter?i va fi documentata ?i supusa unei evaluari riguroase privind necesitatea comunicarii ?i compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea ?i scopul în care aceste date au fost colectate ini?ial pentru prelucrare (de securitate ?i control acces). În aceste cazuri va fi consultat ?i Responsabilul cu protec?ia datelor desemnat.

Orice situa?ie de dezvaluire va fi consemnata de administratorul sistemului în Registrul de incidente de securitate.

Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediilor S.C. AUTO DIN S.R.L pot fi puse la dispozi?ia organelor judiciare, la cererea expresa a acestora.

Datele dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în strainatate.

 

8. Durata de stocare

Durata de stocare a datelor ob?inute prin intermediul sistemului de supraveghere video este propor?ionala cu scopul pentru care se prelucreaza datele, astfel ca imaginile sunt stocate pentru o perioada care nu depa?e?te 30 de zile, cu excep?ia situa?iilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se ?terg prin procedura automata în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate, precum ?i în cazuri temeinic justificate, durata de pastrare a materialului filmat relevant poate depa?i limitele normale în func?ie de timpul necesar investigarii suplimentare a incidentului de securitate.

Pastrarea este documentata riguros, iar necesitatea pastrarii este revizuita periodic (la un interval de doua luni).

În cazul în care durata de stocare depa?e?te termenul prevazut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul de incidente de securitate.

 

9. Drepturile persoanei vizate

S.C. AUTO DIN S.R.L garanteaza ca asigura respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video ?i cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Informarea persoanelor vizate se realizeaza în mod clar ?i permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficienta ?i localizat în zona supravegheata, astfel încât sa semnaleze existen?a camerelor de supraveghere ?i pentru a comunica informa?iile esen?iale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu protec?ia datelor va asigura actualizarea informarilor corespunzator realita?ilor existente în cadrul activita?ilor desfa?urate de S.C. AUTO DIN S.R.L

 

În conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizata are urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces,

- dreptul la rectificare,

- dreptul la ?tergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),

- dreptul la restric?ionarea prelucrarii,

- dreptul la portabilitatea datelor,

- dreptul la opozi?ie,

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri.

 

Pentru exercitarea drepturilor men?ionate mai sus persoana vizata trebuie sa transmita o cerere întocmita în forma scrisa, datata ?i semnata (conform modelului prezentat la sec?iunea Modele cereri pentru exercitare drepturi) sau poate depune cererea personal la sediul S.C. AUTO DIN S.R.L.

 

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Responsabilul cu protec?ia datelor la  numarul de telefon 0771766071 sau la adresa de e-mail: protec?ie.date@icbc-data.ro

Precizam faptul ca exercitarea drepturilor este gratuita pentru o singura solicitare în cursul unui an.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protec?ia datelor, persoana vizata are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucure?ti, cod po?tal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justi?iei (art. 79).